หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารกรมอนามัย ( แบบในชั้นเรียน ราคาต่อคน)

฿1,400.00 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารกรมอนามัย

**********จะเปิดอบรมเมื่อเต็มจำนวณ 10 คนเท่านั้น**********

การจัดอบรมจัดเฉพาะวันเสาร์ หรือ อาทิตย์

(กลุ่มย่อย แบบในชั้นเรียน)

หัวข้อการฝึกอบรม

– หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

– สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร

– การสาธิตและฝึกปฏิบัติ

– หัวข้ออื่น ๆ ที่กรมอนามัยประกาศกำหนดเพิ่มเติมตามสภาพปัญหาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป