หลักสูตรอบรมผู้ประกอบกิจการอาหาร กรมอนามัย (อบรมในชั้นเรียน ราคาต่อคน)

฿1,880.00 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบกิจการอาหาร

**********จะเปิดอบรมเมื่อเต็มจำนวณ 10 คนเท่านั้น**********

การจัดอบรมจัดเฉพาะวันเสาร์ หรือ อาทิตย์

(แบบในชั้นเรียน)

หัวข้อการฝึกอบรม

– หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย

– มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

– สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

– การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

– การสาธิตและฝึกปฏิบัติ

– หัวข้ออื่น ๆ ที่กรมอนามัยประกาศกำหนดเพิ่มเติมตามสภาพปัญหาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป