ONLINE!!! หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารกรมอนามัย (ผู้เกี่ยวข้องสัมผัสอาหาร-พนักงาน) เรียนออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เลือกวันเรียนเองเปิดให้เรียนทุกวัน สอบผ่านรอรับใบประกาศที่บ้านและตัวสำเนาขอรับได้ในวันอบรม ใช้ขออนุญาตหน่วยงานรัฐได้ทันที

฿428.00 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารกรมอนามัย หลักสูตรออนไลด์ ผ่านระบบ E-Learning

(ไม่ใช่ Zoom ไม่ใช่ Team เป็นระบบเฉพาะเข้าเรียนเฉพาะบุคคล)

เรียนและสอบผ่านระบบเสร็จทราบผลทันที!!!

ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!! กรมฯ ให้สามารถเรียนออนไลด์ได้เฉพาะช่วงโควิดเท่านั้น

สอบผ่านรอรับใบประกาศที่บ้าน ใบประกาศมีผลตามกฏหมาย

ใช้ขออนุญาตหน่วยงานรัฐได้ตามกฏหมาย

เปิดให้เรียนได้ทุกวัน ผู้เรียนเลือกวันที่จะเรียนในระบบ และวันที่เรียนสามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ในระบบได้ตั้งแต่เวลา 09.00น. หากนอกเวลาดังกล่าวต้องนัดเวลากับเจ้าที่ผ่านไลน์ก่อน (ระบบปิด 22.00)

สอบฟรีได้ 2 ครั้ง หากไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ

สอบไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ

หัวข้อการฝึกอบรม

– หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

– สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร

– การสาธิตและฝึกปฏิบัติ

– หัวข้ออื่น ๆ ที่กรมอนามัยประกาศกำหนดเพิ่มเติมตามสภาพปัญหาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

– ทดสอบ **** ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ได้อย่างน้อย 80 % ของหลักสูตร ศูนย์ฯจึงจะอนุมัติให้สามารถทำแบบทดสอบได้ ****

https://www.ozenme.com/product/ผู้สัมผัสอาหาร/