กรมอนามัยอนุมัติให้บริษัทโอเซนจำกัดเป็นผู้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร

บริษัทโอเซนจำกัด เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบ จากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารฉบับที่ 9