ผู้บริหารและวิทยากร

นายยุทธนา บุราณรมย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมบริษัทโอเซนจำกัด

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ทุนเรียนดี)

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ทุนเพชรพระจอม)

ปริญญาโท Master of Urban Administration and Planing มหาวิทยาลัย University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี (ทุนรัฐบาลกรุงโซล เกาหลีและกรุงเทพมหานคร)

Cert. of Bussiness English, มหาวิทยาลัย Queensland University, ออสเตรเลีย (ทุนกรุงเทพมหานคร)

YSEALI : Smart City Development, สหรัฐอเมริกา (ทุนสถานทูตสหรัฐอเมริกา)

…………………………

นายสลิลรัศมิ์ ศุภสมบูรณ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมบริษัทโอเซนจำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์

การศึกษา

ปริญญาตรี Bachelor of Public Relations, Bangkok University

…………………………

นางสาวสุภาภรณ์ แสนประสิทธิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลวิทยากรพิเศษประจำหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารบริษัทโอเซน

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

…………………………

นางสาวอรณี วงศ์มณีอาชา

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลวิทยากรพิเศษประจำหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารบริษัทโอเซน

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี เศรฐศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

…………………………

นางสาวรัตติกรณ์ สนั่นเอื้อ

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลวิทยากรพิเศษประจำหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารบริษัทโอเซน

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

…………………………

นางสาวอรพรรณ แพรกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลวิทยากรพิเศษประจำหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารบริษัทโอเซน

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

…………………………

นางสาวสุภาพร ขันทราม

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลวิทยากรพิเศษประจำหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารบริษัทโอเซน

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA