ผู้บริหารและวิทยากร

นายยุทธนา บุราณรมย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมบริษัทโอเซนจำกัด

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทุนเพชรพระจอม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท Master of Urban Administration and Planing มหาวิทยาลัย University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี (ทุนรัฐบาลเกาหลีและกรุงเทพมหานคร)

Cert. of Bussiness English, มหาวิทยาลัย Queensland University, ออสเตรเลีย

YSEALI : Smart City Development, สหรัฐอเมริกา

…………………………

นายศลิลรัศมิ์ ศุภสมบูรณ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมบริษัทโอเซนจำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์

การศึกษา

ปริญญาตรี Bachelor of Public Relations, Bangkok University

…………………………

นางสาวสุภาภรณ์ แสนประสิทธิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลวิทยากรพิเศษประจำหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารบริษัทโอเซน

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

…………………………

นางสาวอรณี วงศ์มณีอาชา

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลวิทยากรพิเศษประจำหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารบริษัทโอเซน

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี เศรฐศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

…………………………

นางสาวรัตติกรณ์ สนั่นเอื้อ

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลวิทยากรพิเศษประจำหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารบริษัทโอเซน

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

…………………………

นางสาวอรพรรณ แพรกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลวิทยากรพิเศษประจำหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารบริษัทโอเซน

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์